«Халықаралық тәжірибені еске ала отырып гендерлік зорлық-зомбылық фактірлеріне полицияның әрекет етуі» атты тренинг-семинарға Академия қызметкерлерінің қатысуы

Бүгінгі таңда әйелдерге немесе кәмелетке толмағандарға қатысты тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселесі қазіргі заманда ең көп таралған адам құқықтарының бұзылуы және өткір әрі өзекті мәселе болып табылады.

Осы санаттағы істерді талқылау мен тергеудің қиындығы зорлық-зомбылық құрбандарының жұртқа жария болудан қорқу, ұят сезімі, өз құқықтарын білмеу, қорқыныш, тығырыққа тірелуіне байланысты қылмыс жасырын сипатта болатындығы да жатыр.


Полиция қызметкерлері маңызды рөл атқарады, өйткені олар құқық қорғау органдары мен зардап шеккен адамдар арасындағы байланыстың алғашқы буыны болыпсаналады.

Қазақстан Республикасы мен БҰҰДБ саяси даму кеңесінің Сеул Орталығының серіктестік бағдарламасы аясында 2018 жылдың 3, 5 қазан аралығында Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы базасында полиция қызметкерлері үшін «гендерлік зорлық-зомбылық саласында сот төрелігіне қолжеткізуді күшейту — гендерлік зорлық-зомбылық фактілері бойынша жұмыс істеу полицияның тиімді қолдануы және әлеуметі мен күші жұмылдыруды арттыру» атты семинар-тренинг өтті.

Жұмыстың негізгі мақсаты сотқа дейінгі істі тергеуге қатысқан әрбір полиция қызметкерінің іс-әрекеті үшін ең тиімді алгоритмді әзірлеу болып табылады.

Тренингте қатысқандар:

 • Қазақстандағы БҰҰДБ жобаның менеджері — Тулесбаева Гульмира;
 • Қазақстандағы БҰҰДБ жобаның маманы — Канатбаев Архат.

Тренингті өткізгендер:

 • ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының ІІО әлеуметтік жұмыс кафедрасының бастығы Н.А. Тулкинбаев;
 • ҚР ІІМ Ақтөбе заң институты кафедрасының бастығы Е.К. Балымов

Сарапшылар негізінде шақырылды:

 • Теміртау қ. «Мой дом» БКБ заңгері С.Н. Гаркуша;
 • Қарағанды қ. «Позитивное развитие» директоры О.Ю. Панасиди

Қостанай академиясы жағынан белсенді қатысқандар: ғылыми-зерттеу орталығының бастығы, полиция полковнигі А.Б. Айтуарова және ІІО әлеуметтік жұмысты ұйымдастыру кафедрасының аға оқытушысы полиция подполковнигі А.А. Конвисарь.

Тренингтің өткізу барысында халықаралық тәжірибені ескере ала отырып гендерлік зорлық-зомбылық факторларіне орай полицияның әрекет ету мәселелері, халықаралық норма мен Корея Республикасы мысалында зертттелген тәжірибедегі тиісті заңнаманың даму тарихына қатысты мәселелер тілге тиек етілді, Қазақстан Республикасы заңнамасының салыстырмалы талдау жүргізілді; ІІД және Бастауыш кәсіптік білім серіктестігінің қағидаттары бойынша ұсынылды; жыныстық және тұрмыстық сипаттағы зорлық-зомбылыққа ұшырағандарға көмек көрсететін дағдарыс орталықтары мен қоғамдық ұйымдардың жұмысы мен рөлі көрсетілді; дағдарыс орталықтарымен құқық қорғау органдары және өзге де мемлекеттік органдардың өзара әрекеттесуі жөніндегі өзекті мәселелері анықтады; сот-медициналық куәландыру және психологиялық-психиатриялық сараптама процесінің мәні және де т.б. қаралды.

Тренингтің аяқталуы барысында қатысушыларәр қызметкердің іс-әрекетінің алгоритімін әзірлеп шығаруды, осы қылмыс бойынша ақпараттар алудан бастап және үкім шығаруға дейін, сондай ақ осы санаттағы қылмыстарды толық әрі сапалы тергеу үшін нақты ұсыныстар ұсынылды.

Тренинг құрылымдық түрде, шығармашылық ахуалда өтті, нәтижесінде барлық қатысушылар халықаралық дәрежедегі сертификаттарын алды.

ҒЗО бастығы

полиция полковнигі

 А. Б. Айтуарова

Участие сотрудников Академии в семинаре-тренинге

«Реагирование полиции на факты гендерного насилия с учетом международного опыта»

В настоящее время проблема бытового насилия в отношении женщин либо несовершеннолетних одно из наиболее распространенных нарушений прав человека в современном мире, и является острой и актуальной.

Трудность обсуждения и расследования дел данной категории заключается в том, что преступление носит латентный характер, из-за боязни огласки, чувства стыда, незнания своих прав, страха, безысходности у жертвы насилия.

Сотрудники полиции играют немаловажную роль, так как являются первым звеном контактов между правоохранительными органами и потерпевшими.

В рамках программы Партнерства Сеульского Центра развития политики офиса ПРООН с Республикой Казахстан для сотрудников полиции на базе Карагандинской академии МВД Республики Казахстан имени Баримбека Бейсенова в период с 3 по 5 октября 2018 года проведен семинар — тренинг на тему: «Усиление доступа к правосудию в сфере гендерного насилия – эффективное восприятие, увеличение потенциала и мобилизация сил полиции при работе по фактам гендерного насилия».

 

Основная цель работы выработать наиболее эффективный алгоритм действий каждого сотрудника полиции, принимающего участие в досудебном расследовании.

В тренинге участвовали:

 • менеджер проектов ПРООН в Казахстане — Тулесбаева Гульмира;
 • проектный специалист ПРООН в Казахстане — Канатбаев Архат.

Данный тренинг проводили:

 • начальник кафедры социальной работы ОВД Костанайской Академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева Тулкинбаев Н.А.;
 • начальник кафедры Актюбинского юридического института МВД РК Балымов Е.К.

В качестве экспертов были приглашены:

 • юрист НПО «Мой дом» г. Темиртау Гаркуша С.Н.;
 • директор ЧУ «Позитивное развитие» г. Караганда Панасиди О.Ю.

Со стороны Костанайской академии приняли активное участие начальник научно-исследовательского центра полковник полиции Айтуарова А.Б. и старший преподаватель кафедры организации социальной работы в ОВД подполковник полиции Конвисарь А.А.

В ходе тренинга были затронуты вопросы реагирования полиции на факты гендерного насилия с учетом международного опыта, вопросы, касающиеся международных норм и истории развития соответствующего законодательства на примере изученного опыта Республики Корея, проведен сравнительный анализ законодательства Республики Казахстан; представлена презентация по принципам сотрудничества ОВД и НПО; показана работа и роль кризисных центров и общественных организаций в помощи жертвам насилия сексуального и бытового характера; раскрыты актуальные вопросы по взаимодействию правоохранительных органов и других государственных учреждений с кризисными центрами; рассмотрено содержание процесса судебно-медицинского освидетельствования и психолого-психиатрической экспертизы и т.д.

В завершении тренинга участниками был разработан алгоритм действий каждого сотрудника, начиная от получения информации и заканчивая вынесением приговора по данному преступлению также предложены конкретные рекомендации для полного и качественного расследования преступлений данной категории.

Тренинг проходил в очень конструктивной форме, творческой атмосфере, по итогам все участники получили сертификаты международного образца.