Өндірістік практикасының өту нұсқаулығы

Күндізгі оқыту факультетінің  4 курс курсанттары өндірістік практикасын қалыптасқан дәстүр бойынша профессорлық-оқытушылар құрамының жолдауынан бастайды. Ішкі істер органдарында әлеуметтік жұмысты ұйымдастыру кафедрасы да қалысқан жоқ, осылайша «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша білім алатын 413 және 414 оқу топтарының курсанттарын  басын қосты.

Кафедра бастығы полиция полковнигі Тулкинбаев Н.А. сөз бастады және курсанттардың кәсіптік тәжірибесі оқу үрдісінің құрамды бөлігі болып табылатынын,  оның жетістіктігінің маңызды шарттары болып теориялық білім, икемділіктер мен дағдыларды практикалық бекіту және түлектеріміздің кәсіби өзіндік білімге және өзіндік тәрбиеге ұмтылысы болып табылатынын нұсқаулады.

Кафедраның оқытушылық құрамы курсанттардың өндірістік практика өту барысында  қызметтік тәртіпті бұлжытпай сақтауға, өзінің қызметтік міндеттерін адал және сапалы атқаруға, жұмыс уақытын ұтымды және тиімді пайдалануға, сонымен қатар заңнамада тәртіптік, әкімшілік немесе қылмыстық жауаптылық көзделген құқық бұзушылықтар мен теріс қылықтарды жасауға жол бермеуге шақырды. Кездесу соңында, тәлімгерлер өзінің курсанттарына кәсіби практикасын сәтті  өтуін  тіледі.

ІІОӘЖҰ кафедрасының оқытушысы
полиция капитаны Абишева А.К.

Инструктаж по  прохождению производственной практики

 
Производственная практика курсантов 4 курса факультета очного обучения традиционно начинается с проведения инструктажа профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры. Кафедра организации социальной работы в органах внутренних дел  не осталась в стороне, и собралана заседаниикурсантов 413 и 414 учебных групп обучающихся по специальности «Социальная работа».
Начальник кафедры полковник полиции Тулкинбаев Нурлан Аккалашович выступил с напутствующим словом и проинструктировал, чтопрофессиональная практика курсантов является составной частью образовательного процесса, важными критериями успешности которой являются теоретические знания, практическое закрепление умений и навыков полученных в стенах Академии за годы обучения.
Преподаватели кафедры напомнили курсантам, что в период прохождения профессиональной практики необходимо неукоснительно соблюдать служебную дисциплину, добросовестно и качественно исполнять свои служебные обязанности, рационально и эффективно использовать рабочее время, не допускать совершения проступков и иных правонарушений. В конце профилактической беседы преподаватели пожелали курсантам благополучного и плодотворного прохождения практики.

Преподаватель кафедры ОСР в ОВД
капитан полиции Абишева А.К.