ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ МЕН ТЕХНИКА САЛАСЫНА ЕҢБЕГІ СІҢГЕН ҚАЙРАТКЕР, ЗАҢ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ ДОКТОРЫ, ПРОФЕССОР ЕЛЕГЕН ІЗТІЛЕУҰЛЫ ҚАЙЫРЖАНОВТЫ ЕСКЕ АЛУҒА АРНАЛҒАН «ҚЫЛМЫСТЫҚ САЯСАТТЫҢ ҚАЗІРГІ МӘСЕЛЕЛЕРІ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯСЫНА АКАДЕМИЯ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ҚАТЫСТЫ

2019 жылдың 1 ақпанында Қазақстан Республикасы ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының басшылығы, профессорлық-оқытушылық құрамы және магистранттар Қазақстан Республикасының ғылым мен техника саласына еңбегі сіңген қайраткер, заң ғылымдарының докторы, профессор Елеген Ізтілеуұлы Қайыржановты еске алуға арналған «Қылмыстық саясаттың қазіргі мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясына қатысты.

Конференцияның ұйымдастырушылары мен серіктестері: Қазақстан Республикасы Парламент Мәжілісінің заңдары мен сот реформасы мәселелері бойынша комитеті, «Нұр Отан» партиясының жанындағы құқықтық кеңесі, Орал мемлекеттік заң университеті (Екатеринбург, Ресей Федерациясы), Челябі мемлекеттік университетінің Қостанай филиалы, «Заң ғылымын және тәжірибесін дамыту орталығы» қоғамдық қоры конференцияда сөз сөйледі.

Конференция жұмысына Қазақстан Республикасының, Ресей Федерациясының, Германия Федеративтік Республикасының жетекші ғалымдары, сонымен қатар ҚР Парламентінің депутаттары, мемлекеттік және құқық қорғау органдары мен үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, профессор Е.І. Қайыржановтың оқушылары мен қызметтестері қатысты.


Конференция қонақтары профессор Е.І. Қайыржановтың кеңестік және посткеңестік кезеңдердегі Қазақстанның қылмыстық заңнамасын әзірлеуде ғылымға қосқан үлесі үшін жоғары баға берді.

Конференцияда ұлттық қылмыстық саясат перспективаларының мәселелері қаралды. Қылмыстық-құқықтық қорғаудың адам тегі және тектік ақпарат сияқты жаңа объектілерін қорғау мәселелері талқыланды. Қатысушылар генетика және биология ғылымын дамыту криминологтар мен заң шығарушылардың кейбір процестерге назар аударуын қажет ететінін атап өтті.

Пікірталастың қатысушылары қазіргі қылмыстық саясат нақты әлеуметтік процестерге бағдарлану қажет, соның ішінде жаңа деструктивті қауіп-қатерлерге, оңтайлы инновациялық саяси және құқықтық технологияларды қалыптастыруға, конституциялылықты, адалдық, қылмыспен күресу үдерістерінің тиімділігі мен бірлігін қамтамасыз етуге бағытталу керек деген қорытындыға келді.

Конференция барысында сындарлы сұхбат өтті, аудиториямен кері байланыс жүргізілді — тыңдаушылар баяндамашыларға көптеген сұрақтар қойды және толық жауап алды.

Мұндай іс-шаралар жаңа білімдермен толықтырылып, ғылыми шындықты іздестіруге, пікір алмасуға, заң ғылымының теориясы мен практикасын тиімді өзара әрекеттесуге және толықтыруға ықпал етеді.

Айтмаганбетова Г.Б.

ҒЗжРБЖҰБ редакторы

СОТРУДНИКИ АКАДЕМИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

В КОНФЕРЕНЦИИ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ», ПОСВЯЩЕННОЙ ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, ДОКТОРА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА КАИРЖАНОВА ЕЛЕГЕНА ИЗТЛЕУОВИЧА

 

1 февраля 2019 года руководство, профессорско-преподавательский состав и магистранты Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева приняли участие в работе международной научно-практической конференции на тему: «Современные проблемы уголовной политики», посвященной памяти Заслуженного деятеля науки и техники Республики Казахстан, доктора юридических наук, профессора Каиржанова Елегена Изтлеуовича.

Соорганизаторами и партнерами конференции выступили: Комитет Мажилиса Парламента Республики Казахстан по законодательству и судебно-правовой реформе, Правовой совет при партии «Нұр Отан», Уральский государственный юридический университет (Екатеринбург, Российская Федерация), Костанайский филиал Челябинского государственного университета, Общественный фонд «Центр развития юридической науки и практики».

В конференции приняли участие ведущие ученые Республики Казахстан, Российской Федерации, Федеративной Республики Германии, Кыргызской Республики, а также депутаты Парламента Республики Казахстан, представители государственных и правоохранительных органов, неправительственных организаций, ученики и соратники профессора Каиржанова Е.И.

Гостями конференции была дана высокая оценка вкладу профессора Каиржанова Е.И. в развитие уголовного права Казахстана в советский и постсоветский периоды.

На конференции рассматривались вопросы перспектив национальной уголовной политики. Были обсуждены  вопросы защиты таких новых объектов уголовно-правовой охраны как геном человека и геномная информация. Участники подчеркнули, что развитие генетики и биологической науки в целом требует внимания к некоторым процессам со стороны криминологов и законодателей.

Участники дискуссий пришли к выводу о том, что современная уголовная политика должна быть ориентированной на реальные социальные процессы, в том числе на новые деструктивные вызовы и угрозы, генерировать оптимальные инновационные политико-правовые технологии, обеспечивая конституционность, справедливость, эффективность и единство процессов противодействия преступности.

В ходе конференции состоялся конструктивный диалог, осуществлялась обратная связь с аудиторией — слушатели задавали докладчикам многочисленные вопросы и получали исчерпывающие ответы.

Подобные мероприятия обогащают новыми знаниями, способствуют поиску научной истины, обмену мнениями, эффективному взаимодействию и взаимодополнению теории и практики юридической науки.

Табулденов А.Н.

начальник ООНиРИР

подполковник полиции