Кәсіптік практикасын өту жөніндегі нұсқаулығын өткізу

2019 жылдың 4 ақпан күні Академияның мәжіліс залында әкімшілік құқық және әкімшілік қызмет кафедрасының профессорлық-оқытушылар құрамы, күндізгі оқыту факультетінің, оқу және оқу-саптық бөлімше өкілдерімен бірлесіп, «Құқық қорғау қызметі» әкімшілік-құқықтық мамандығы бойынша білім алып жатқан, КОФ 4 курсанттарына ішкі істер органдарының аумақтық жергілікті полиция бөлімшелерінде  алдағы кәсіптік практикасын тиісті өту жөніндегі нұсқаулық берілді. Нұсқаулық барысында курсанттарға практикасын өту бойынша құжаттарын тәртібі мен мерзімдері (жеке жоспарларын, күнделіктер, есептер, сипаттамалар, материалдардың көшірмесін әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді) дайындау тәртібі ескертілді.

Бұдан басқа курсанттарға жоғарыда аталған құжаттарды кәсіптік практикасын қорғау үшін кафедраға ұсынуы айтылды.

Әкімшілік құқық және әкімшілік қызмет кафедрасының бастығы

полиция майоры

А.С. Смышляев

 

Проведение инструктажа по прохождению профессиональной практики

4 февраля 2019 года в актовом зале Академии профессорско-преподавательским составом кафедры административного права административной деятельности совместно с представителями факультета очного обучения и учебно-строевого подразделения был проведен инструктаж курсантов 4 курса, обучающихся по административно-правовой специализации специальности «Правоохранительная деятельность», в части надлежащего прохождения ими предстоящей профессиональной практики в территориальных подразделениях местной полицейской службы органов внутренних дел.

В ходе инструктажа курсантам были разъяснены порядок и сроки подготовки соответствующих документов о прохождении практики (индивидуальных планов, дневников, отчетов, характеристик, копий материалов дел об административных правонарушениях).

Кроме этого, курсантам была доведена необходимость своевременного предоставления вышеуказанных документов на кафедру для проведения предстоящей защиты профессиональной практики.

Начальник кафедры

административного права

и административной деятельности

майор полиции

Смышляев А.С.