Күндізгі және сырттай оқыту факультетінің 4 курс (2015 ж.қ.) курсанттарының өндірістік практикасын және мемлекеттік аттестаттау комиссиясын өткізу мерзімдері

Өткізу мерзімдері:

  1. Курсанттардың өндірістік практикасы 18.02.2019ж. бастап 26.05.2019ж. дейін.
  2. Өндірістік тәжірибені қорғау 27.05.2019ж.бастап. — 30.05.2019ж.дейін

3.Қорытынды мемлекеттік аттестаттау 1.05.2019 ж. бастап- 21.06.2019ж.дейін

  1. 4 курс курсанттарын шығару-22.06.2019ж .

Қорытынды мемлекеттік аттестаттау

Қорытынды мемлекеттік аттестаттау «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің әскери, арнаулы оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау, оларға аралық және қорытынды аттестаттау жүргізу қағидаларын бекіту туралы» ҚР ІІМ 2016 жылғы 13 қаңтардағы №20 бұйрығына, Академияның 2018-2019 оқу жылына арналған Академиялық күнтізбесіне, жұмыс оқу жоспарларына сәйкес ұйымдастырылады және өткізіледі.

Академияның Ғылыми кеңесінің шешімімен пәндер тізімі және Қорытынды мемлекеттік аттестацияны бақылау нысандары бекітілді.

5В030300-Құқық қорғау қызметі мамандығы бойынша:

1) мамандық бойынша мемлекеттік кешенді емтихан (компьютерлік тестілеу):

— әкімшілік-құқықтық мамандану бойынша: «ҚР Қылмыстық құқығы», «ҚР Қылмыстық процестік құқығы», «ҚР Қылмыстық-атқару құқығы»;

— қылмыстық-атқару мамандануы бойынша: «ҚР Қылмыстық құқығы», «ҚР Қылмыстық процестік құқығы», «ҚР әкімшілік құқығы»;

2) бейіні бойынша мемлекеттік емтихан (ауызша):

— әкімшілік-құқықтық мамандану бойынша: «ҚР әкімшілік құқығы», «ІІО әкімшілік қызметі»;

— қылмыстық-атқару мамандануы бойынша: «ҚР Қылмыстық-атқару құқығы», «ІІО әкімшілік қызметі».

5В010300-Педагогика және психология мамандығы бойынша:

   1) мамандық бойынша мемлекеттік кешенді емтихан: «Жалпы психология», «Педагогика» (компьютерлік тестілеу);  «Психологиялық кеңес беру негіздері» (ауызша).

2) бейіні бойынша мемлекеттік емтихан: «Пенитенциарлық педагогика», «Пенитенциарлық психология».

5В090500-Әлеуметтік жұмыс мамандығы бойынша:

1) мамандық бойынша мемлекеттік кешенді емтихан: «Әлеуметтік жұмыс теориясы», «Әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз ету пәндері бойынша» (компьютерлік тестілеу); «Халықтың әртүрлі санаттарымен әлеуметтік жұмыс» (ауызша).

2) бейіні бойынша мемлекеттік емтихан:

— «Әлеуметтік жұмыстың әдістері мен технологиялары», «Пенитенциарлық жүйедегі әлеуметтік жұмыс».

КҮНДІЗГІ ЖӘНЕ СЫРТТАЙ ОҚЫТУ ФАКУЛЬТЕТІ

  

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ КУРСАНТОВ 4 КУРСА (НАБОР 2015 Г.) ФАКУЛЬТЕТА ОЧНОГО И ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

 Сроки проведения:

Производственная практика курсантов с 18.02.2019 г. по 26.05.2019 г.

  1. Защита производственной практики с 27.05.2019 г. по 30.05.2019 г.
  2. Итоговая государственная аттестация с 31.05.2019 г. по 21.06.2019 г.
  3. Выпуск курсантов 4 курса — 22.06.2019 г.

Итоговая государственная аттестация

Итоговая государственная аттестация организуется и проводится согласно приказу МВД РК №20 от 13 января 2016 года «Об утверждении Правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся военных, специальных учебных заведений Министерства внутренних дел Республики Казахстан»,  Академическому календарю Академии на 2018-2019 учебный год, рабочим учебным планам.

Решением Ученого совета Академии утверждены перечень дисциплин и формы контроля Итоговой государственной аттестации.

По специальности 5В030300-Правоохранительная деятельность

1) комплексный экзамен по специальности (компьютерное тестирование):

— административно-правовая специализация: «Уголовное право РК», «Уголовно-процессуальное право РК», «Уголовно-исполнительное право РК»;

— уголовно-исполнительная специализация: «Уголовное право РК», «Уголовно-процессуальное право РК», «Административное право РК»;

2) экзамен по профилю (устно):

административно-правовая специализация: «Административное право РК», «Административная деятельность ОВД»;

— уголовно-исполнительная специализация: «Уголовно-исполнительное право РК», «Административная деятельность ОВД».

По специальности 5В010300-Педагогика и психология:

1) комплексный экзамен по специальности: «Общая психология», «Педагогика» (компьютерное тестирование); «Основы психологического консультирования» (устно).

2) экзамен по профилю: «Пенитенциарная педагогика», «Пенитенциарная психология».

По специальности 5В090500-Социальная работа:

1) комплексный экзамен по специальности: «Теория социальной работы», «Правовое обеспечение социальной работы» (компьютерное тестирование); «Социальная работа с различными категориями населения» (устно).

2) экзамен по профилю:

— «Методы и технологии социальной работы», «Социальная работа в пенитенциарной системе».

  

ФАКУЛЬТЕТ ОЧНОГО И ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ