Дөңгелек үстел өткізу туралы

2019 жылдың 6 наурызында Ішкі істер органдарында әлеуметтік жұмысты ұйымдастыру кафедрасында КОФ «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша білім алып жүрген 2 курс курсанттарымен «Мемлекеттің әлеуметтік саясаты: Қазақстанның дамуының жаңа бағыттары» тақырыбында дөңгелек үстел өткізілді.

Курсанттар өздерінің баяндамаларында Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру: табыс пен өмір сүру сапасын арттыру»  жолдауындағы негізгі бағыттарды көрсетіп өткен. Атап айтар болсақ әрбір қазақстандық отбасылардың қауіпсіз және жайлы өмір сүруі, тұрғын үймен қамтамасыз етілуі, денсаулық сақтау мен білім алудың сапасы және қолжетімділігіне баса назар аударған. Жақында өткен «Нұр Отан» партиясының  XVIII съездіндегі әлеуметтік ахулды жақсарту бағытындағы бағдарламалары да назардан тыс қалмады.

Еліміздегі өткізіліп жатқан әлеуметтік саясат қоғамдағы әлеуметтік тұрақтылыққа да байланысты екені әркімге аян. Полициясыз әлеуметтік тұрақтылық болуы мүмкін емес – бүгінгі таңдағы әлеуметтік және мәдени өмірді қамтамасыз етіп отырған негізгі, күшіт фактор ретінде.

Қоғамдағы экономикалық және өндірістік даму және жетілдіру, қазақстан халқының өмір сүру деңгейі және әлеуметтік аумағының жағымды өзгерістерімен қатар  құқық қорғау жүйесінде де белсенді жетілдірулер болып жатыр. Қоғамдағы әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз ету бағытында азаматтық қоғам мен құқық қорғау жүйесінің өзара байланысы үшін құқықтық-ұйымдастыру шаралары іске асуда.

Қазақстан Республикасындағы Полиция азаматтардың өмірін, денсаулығын, құқықтары мен бостандықтарын, қоғам мен мемлекеттің меншігін, мүдделерін қылмыстық және өзге де құқыққа қарсы қол сұғушылықтардан қорғауға бағытталған және мәжбүрлеу шараларын қолдану құқығы берілген атқарушы биліктің мемлекеттік органдарының жүйесін білдіреді.

Барлық полиция қызметкерлеріне жалпы бір сапа тән ол дегеніміз — мемлекет қойған міндеттерді орындауға әлеуметтік бағыт, қылмысқа қарсы күрес, қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Әрбір полиция қызметкерінің міндеті-Қазақстан Республикасы халқының мүддесін қорғау. Дәл осы тұрғыда ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының курсанттары  сабақтарда және осы сияқты дөңгелек үстелдерде үйреніп білім алады.

Ішкі істер органдарында әлеуметтік

жұмысты ұйымдастыру кафедрасы

бастығының орынбасары

полиция подполковнигі А.А.Конвисарь

Проведение круглого стола

6 марта 2019 года на кафедре организации социальной работы в органах внутренних дел с курсантами 2 курса ФОО, обучающихся по специальности «Социальная работа», проведен круглый стол «Социальная политика государства: новые пути в развитии Казахстана».

В своих докладах курсанты отразили основные направления Послания Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни». Особое внимание курсанты уделили освещению вопросов, касающихся качества и доступности образования, здравоохранения, жилья, комфортного и безопасного проживания каждой казахстанской семьи. Не остался без внимания и XVIII съезд партии «Нұр Отан», на котором также были освещены программы, направленные на улучшение социальной сферы.

Всем известно, что от проводимой в стране социальной политики зависит и социальная стабильность в обществе. Без полиции была бы не возможна социальная стабильность – одна из мощнейших основ среди факторов, обеспечивающих сегодняшнюю культурную и социальную жизнь.

Наряду с экономическим ростом, модернизацией и развитием производств, положительными изменениям в социальной сфере и уровне жизни казахстанцев происходит активная модернизация правоохранительной системы. Создаются организационно-правовые условия взаимодействия правоохранительной системы с гражданским обществом, направленного на обеспечение социальной стабильности общества. Критерием этого взаимодействия выступает социальная стабильность общества.

Полиция в Республике Казахстан представляет систему государственных органов исполнительной власти, призванных защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, собственность, интересы общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств и наделенных правом применения мер принуждения.

Всем сотрудникам полиции присуще одно общее качество — социальная направленность на выполнение задач, поставленных государством, борьба с преступностью, обеспечение общественного правопорядка и безопасности. Долг каждого сотрудника полиции — защита интересов народа Республики Казахстан. Именно этому обучаются курсанты на занятиях и участии в подобных круглых столах в Костанайской академии МВД РК имени Шракбека Кабылбаева.

Заместитель начальника кафедры

организации социальной работы

в органах внутренних дел

подполковник полиции Конвисарь А.А.