Әкімшілік құқық және әкімшілік қызмет кафедрасында КОФ 1-3 курс  курсанттарымен «ШЕРИФ» ғылыми үйірмесінің кезекті отырысы өтті

2019 жылдың 3 сәуірінде өткізілген кезекті отырыс барысында курсанттардың халықаралық және республикалық ғылыми-теориялық конференцияларға қатысуы туралы мәселе қаралды. «Ғылым жастар көзімен» атты студенттер мен курсанттардың халықаралық ғылыми-теориялық конференциясына қатысу үшін дайындалған ғылыми мақалалар талқыланды. Сондай-ақ, академияда 2019 жылғы 11 сәуірде өтетін Ғылым қызметкерлері күні мен жастар жылына арналған дөңгелек үстелге дайындалған курсанттардың баяндамалары талқыланды.

Курсанттардың ғылыми-зерттеу жұмысы ғылыми-техникалық прогрестің жаңа жетістіктерін практикалық қызметте шығармашылық қолдана алатын жоғары білімді мамандарды даярлау мен тәрбиелеудің сапасын арттырудың маңызды және тиімді құралдарының бірі болып табылады. Курсанттарды ғылыми-зерттеу жұмысына тарту Ішкі істер органдарының алдында тұрған өзекті міндеттерді шешу үшін олардың шығармашылық және ғылыми әлеуетін пайдалануға мүмкіндік береді.

ӘҚ және ӘҚ кафедрасының оқытушылары

полиция майоры          Ж.Базарбаева,

полиция капитаны       А. Әбдәлі

3 апреля 2019 года на кафедре административное право и административной деятельности  прошло очередное заседание научного кружка «ШЕРИФ» с курсантами 1-3 курсов ФОО.

В ходе заседания был рассмотрен вопрос об участии курсантов на международных и республиканских научно-теоретических конференциях. Проведено обсуждение подготовленных научных статей для участия в международной научно-теоретической конференции курсантов и студентов «Наука глазами молодежи», проведение которой запланировано на 24 мая 2019 года. Также были обсуждены доклады курсантов на круглый стол, посвященный Дню работников науки и Году молодежи, который состоится в Академии 11 апреля 2019 года.

Научно-исследовательская работа курсантов является одним из важнейших и эффективных средств повышения качества подготовки и воспитания специалистов с высшим образованием, способных творчески применять в практической деятельности новейшие достижения научно-технического прогресса. Привлечение к научно-исследовательской работе курсантов позволяет также использовать их творческий и научный потенциал для решения актуальных задач, стоящих перед органами внутренних дел.

Преподаватели кафедры АП и АД

майор полиции Ж.Базарбаева,

капитан полиции А.Әбдәлі