2 курс магистранттарының ғылыми-зерттеу тәжірибелерін қорғауы

2019 жылдың 10 сәуірінде әкімшілік құқық және әкімшілік қызмет кафедрасында 2 курс магистранттары: полиция капитаны А.А.Асабаева, полиция капитаны К.К.Омаров, полиция майоры Г. Нургалиева, полиция капитаны Д. Какимжанова және полиция капитаны Ч.Д.Халиков ғылыми-зерттеу тәжірибесін қорғады. Аталған магистранттар кафедрада ағымдағы жылдың 14 қаңтарынан бастап 07 сәуіріне дейін ғылыми –зерттеу тәжірибесінен өтті.
Ғылыми-зерттеу тәжірибесінің мақсаты магистранттарды ғылыми-зерттеу ерекшелігімен, кафедраның жұмыс тәртібімен және негізгі құжаттарымен таныстыру, Қазақстан Республикасы ІІМ оқу орындарының қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық актілер тізімін, сонымен қатар Академияда ғылыми-зерттеу қызметін зерделеу болып табылады.
Қорғау барысында магистранттар ғылыми-зерттеу тәжірибесінің шеңберінде өздерімен орындалған іс-шараларымен жеткен жетістіктерімен таныстырды, сонымен қатар профессорлық-оқытушылар құрамына танысу үшін толық қажетті құжаттар тізімін, оның ішінде ғылыми-зерттеу тәжірибесінің жоспарын,  тәжірибеден өту күнделіктерін, сонымен қатар жетекшілермен келісілген тәжірибеден өту есептерін ұсынды.
Магистранттардың тәжірибеден өту нәтижелері талқыланып, кафедраның профессорлық-оқытушылар құрамының қатарынан құрылған комиссиямен бағаланды.

Әкімшілік құқық және әкімшілік қызмет
кафедрасының бастығы,
полиция майоры Смышляев А.С.Защита научно-исследовательской практики магистрантами  2-го курса

10 апреля 2019 года на кафедре административного права и административной деятельности состоялась защита научно-исследовательской практики магистрантами 2 курса: капитаном полиции Асабаевой А.А., капитаном полиции Омаровым К.К., майором полиции Нургалиевой Г.Ж., капитаном полиции Какимжановой Д.К. и капитаном полиции Халиковым Ч.Д. Указанные магистранты проходили научно-исследовательскую практику на кафедре в период с 14 января по 7 апреля текущего года.
Прохождение практики осуществлялось в целях ознакомления магистрантов со спецификой научно-исследовательской деятельности кафедры, научной документацией и трудами кафедры, изучения перечня нормативно-правовых актов, регламентирующих научную деятельность учебных заведений МВД Республики Казахстан.
В ходе защиты магистранты огласили перечень выполненных ими мероприятий в рамках научно-исследовательской практики и достигнутых результатов, а также предоставили профессорско-преподавательскому составу для ознакомления полный перечень необходимых документов: планы прохождения практики и отчеты о выполненной работе, согласованные с непосредственными руководителями, а также дневники прохождения практики.
Результаты пройденной магистрантами научно-исследовательской практики были обсуждены и положительно оценены комиссией из числа профессорско-преподавательского состава кафедры.

Начальник
кафедры административного права
и административной деятельности,
майор полиции Смышляев А.С.